Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,860

 So sánh ảnh hưởng của hệ thống thông gió nhạy với CO và độ ẩm lên chất lượng không khí trong nhà, nhiệt ẩm và năng lượng tiêu thụ của 1 văn phòng sử dụng bê tông sợi gai
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Anh Dung Tran Le, Omar Douzane, Geoffrey Promis, Driss Samri, Jean-Marc Roucoult, Anh Tuan Nguyen, Laurent Lahoche, Thierry Langlet
Nơi đăng: Proceedings of the14th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Ghent (Belgium); Số: 1 ( ISBN: 978-1-5108-3687-7);Từ->đến trang: 2810;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
One of the most important goals in building design is to satisfy people occupying the building. One important part of this satisfaction is related to hygrothermal comfort, indoor air quality, for which the ventilation is very important factor to be taken care. A too low ventilation rate results in poor IAQ for the occupants and moisture risk, however, too high ventilation rate results in unnecessary energy consumption. In this study, an IAQ-hygrothermal building model, in which the carbon dioxide is considered as indicator for evaluating IAQ, that takes into account the moisture buffering capacity of building envelope, indoor heat, moisture and carbon dioxide sources is presented. This model is implemented in the environment SPARK (Simulation Problem Analysis and Research Kernel) which is suitable for complex problems using finite difference technique with an implicit scheme. The model is then used to analyze the performance (in terms of hygrothermal comfort, energy consumption as well as IAQ) of a room using carbon dioxide and relative humidity sensitive ventilation systems.
This study confirmed that the use of demand control ventilation system is a very efficient way to reduce the energy consumption. Compared to the CO2 sensitive ventilation system the combined relative humidity sensitive (RHS) ventilation system and moisture buffering capacity of building envelope results in lower heating energy consumption but higher percent dissatisfied in term of body odor.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn