Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,149

 Những xu hướng kiến trúc trong kỷ nguyên số cho đô thị du lịch Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí Kiến trúc; Số: 3-2017;Từ->đến trang: 70-75;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Architecture is continuously changing. But as never before architecture has changed as rapidly as it does in the digital era. Danang at the present time is also changing rapidly. This article introduces 10 trends of futuristic architecture, providing references for architecture and urbanism of a changing Danang. These 10 trends are: colour-changeable architecture; movable or shape-shifting architecture; architecture and communication with citizens; invisible architecture; Sci-fic skylines; Hypnotic Bridges; natural disaster-proof architecture; compostable architecture; architecture using salvaged materials; and architecture generated by the 3D printing technology. These trends are able to help to increase attraction and competitiveness of cities in the present digital era.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn