Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,146,795

 Thiết kế tối ưu cho nhà ở thu nhập thấp ở các nước đang phát triển thông qua tối ưu hoá dựa trên mô phỏng hàm không liên tục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Reiter Sigrid
Nơi đăng: Proceedings of the 28th International PLEA Conference, Lima, Peru; Số: 1;Từ->đến trang: NA;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Link: http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/133845

An optimum design of Low-cost housing (LCH) offers low-income urban inhabitants great opportunities to obtain a shelter at affordable price and acceptable indoor thermal conditions. In the present study, the design and operation of a low cost dwelling were numerically optimized using simulation-based approach in which a dynamic building simulation program (EnergyPlus) was coupled with the optimization engine (GenOpt). Three multi-objective cost functions which include construction cost, indoor thermal comfort, operating cost and 50-year life cycle cost was applied for naturally ventilated (NV) and air-conditioned (AC) building. Optimization problem which consists of 18 building parameters combined with 6 ventilation strategies was examined by two population-based optimization algorithms (Particle Swarm optimization and Hybrid algorithm) to find optimum combinations among these variables. The results show that the design requirements of NV and AC dwellings are not quite similar, and in a few categories, even contradictory. Optimum design corresponding to each cost function was outlined. Since the work to couple the simulation program and the optimization engine and then to define optimization problems takes only a few hours, optimization approach also shows the great potential of optimization in comfort improvement, energy saving, life cycle cost, up to 40%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn