Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,736

 Đề xuất mô hình tiện nghi nhiệt áp dụng cho người Việt Nam trong các tình huống và thể loại công trình khác nhau
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn

Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5(54);Từ->đến trang: 71-77;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Link: http://www.mediafire.com/download/m9dt2fb7474t1o8/Tien_nghi_nhiet_NAT_2012.pdf

Tiện nghi nhiệt dành cho con người trong công trình xây dựng được các nước phát triển rất quan tâm nghiên cứu. Bài báo này cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về tiện nghi nhiệt và các hướng tiếp cận chính của thế giới trong nghiên cứu tiện nghi nhiệt. Ba mô hình dự đoán cảm giác nhiệt đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới cũng được giới thiệu cụ thể. Trên cơ sở các nghiên cứu về tiện nghi nhiệt đã công bố của tác giả, bài báo đề xuất hai mô hình tiện nghi nhiệt áp dụng cho người Việt Nam trong các tình huống và thể loại công trình khác nhau. Nghiên cứu đã chỉ ra khả năng tiết kiệm nhiều năng lượng làm mát công trình thông qua mô hình tiện nghi thích ứng. Việc xây dựng lại các tiêu chuẩn tiện nghi nhiệt của Việt Nam trên cơ sở khoa học hiện đại là hết sức cần thiết.abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Thermal comfort for building occupants in construction is an important concern for many developed countries. This paper provides an overview of the thermal comfort issue and the main approaches of the world in thermal comfort research. Three widely used models to predict human thermal sensation are also introduced in detail. Based on the results of thermal comfort studies published by the author, this paper proposed two models of thermal comfort for Vietnamese applied to different situations and different building types. This study has shown a great potential to save much building cooling energy through adaptive comfort model. The reconstruction of thermal comfort standards of Vietnam on the basis of modern science is essential.walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn