Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,804,560

 Tổng quan về các phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng ứng dụng vào phân tích hiệu năng công trình xây dựng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free pri
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Sigrid Reiter; Philippe Rigo
Nơi đăng: Applied Energy (2014 IF = 5.613)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 113;Từ->đến trang: 1043-1058;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Link: http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/155988/1/Nguyen%20AT.pdf

Recent progress in computer science and stringent requirements of the design of “greener” buildings put forwards the research and applications of simulation-based optimization methods in the building sector. This paper provides an overview on this subject, aiming at clarifying recent advances and outlining potential challenges and obstacles in building design optimization. Key discussions are focused on handling discontinuous multi-modal building optimization problems, the performance and selection of optimization algorithms, multi-objective optimization, the application of surrogate models, optimization under uncertainty and the propagation of optimization techniques into real-world design challenges. This paper also gives bibliographic information on the issues of simulation programs, optimization tools, efficiency of optimization methods, and trends in optimization studies. The review indicates that future researches should be oriented towards improving the efficiency of search techniques and approximation methods (surrogate models) for large-scale building optimization problems; and reducing time and effort for such activities. Further effort is also required to quantify the robustness in optimal solutions so as to improve building performance stability.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn