Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,456

 Cải thiện thông gió tự nhiên trong nhà ở bằng sân trong
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Anh Tuấn*; ThS. Lê Thị Kim Dung*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 3(76);Từ->đến trang: 68-71;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Link: http://nguyenanhtuandn.wordpress.com/2014/11/20/cai-thien-thong-gio-tu-nhien-trong-nha-o-bang-san-trong/

Bài báo khảo sát sự thay đổi chất lượng thông gió trong nhà ở bằng mô phỏng CFD. Hai loại nhà phổ biến trong đô thị nước ta được chọn làm mẫu để tổ chức cải thiện thông gió. Giải pháp cải thiện thông gió được khảo sát là sử dụng các sân trong. Hiệu quả thông gió được kiểm tra bằng cách mô phỏng hiện tượng thông gió xuyên phòng trong hai căn nhà này trước và sau khi tiến hành cải thiện. Sự cải thiện và nguyên nhân của nó được giải thích trên cơ sở kết quả quá trình mô phỏng CFD. Kết quả cho thấy vận tốc gió trung bình và tối đa trong nhà được nâng lên rõ rệt trong nhà có sân trong. Nghiên cứu dẫn đến kết luận rằng sân trong là một giải pháp hiệu quả để tổ chức thông gió tự nhiên cho nhà ở.
ABSTRACT
This paper examines the variations of indoor air quality in residential buildings by using the CFD simulation. Two common housing types in Vietnamese urban areas were considered to be case-study houses for improving natural ventilation. The ventilation solution under question is the implementation of new courtyards. The ventilation efficiency was verified by a series of simulations of cross ventilation phenomena in these two selected houses, with and without the courtyards. The improvement and its causes were explained by the results of CFD simulations. These results showed that the average and maximum wind velocities were considerably increased in the houses with courtyards. This study indicates that the courtyard is an effective measure for promoting natural ventilation in residential buildings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn