Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,805,088

 Hiệu quả của các phương pháp thiết kế dựa trên mô phỏng trong việc cải thiện hiệu năng công trình
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Anh Tuan, Reiter Sigrid
Nơi đăng: WIT Transactions on the Built Environment (SCOPUS); Số: 142;Từ->đến trang: 139-149;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
https://books.google.com.vn/books?id=Lo2lBAAAQBAJ&pg=PA139&lpg=PA139&dq=The+efficiency+of+different+simulation-based+design+methods+in+improving+building+performance&source=bl&ots=LhJCoJFB_J&sig=8kvue68GzVttd8XRW2ozMiTuJGo&hl=en&sa=X&ei=oR2JVOurHYLt8gXlv4CICg&ved=0CDkQ6AEwBA#v=onepage&q=The%20efficiency%20of%20different%20simulation-based%20design%20methods%20in%20improving%20building%20performance&f=falseThis paper presents a pioneering effort to define the efficiency of the most common simulation-based design methods, namely the parametric simulation method (PSM) and the simulation-based optimization method (SOM), in improving two building performance indicators: thermal comfort and energy consumption. Three case-study houses were selected and their indoor conditions were continuously monitored during one summer month in 2012. Computer EnergyPlus models of these houses were established and then carefully calibrated by the monitoring data to improve the reliability of the numerical methods. Thermal performances of these houses during a year were simulated, then improved by the PSM and finally optimized by the SOM. By comparing the results of these two simulation-based design methods, this research found that both the PSM and SOM were very effective in improving these building performance indicators. This study found that the SOM is almost two times more efficient than the PSM in improving thermal comfort in naturally ventilated (NV) houses and life cycle cost in air-conditioned (AC) houses. In average, the discomfort period in NV houses could be reduced by 44.9% by the PSM while as high as 86.1% by the SOM, compared with the reference cases. The life cycle cost of AC houses had smaller reductions with 6.2% and 14.6% cut-off by the PSM and SOM, respectively. The results of this work give a strong and explicit insight of the actual efficiency of each design method. This work also shows great advantages of applications of advanced numerical approaches in the design of high performance buildings.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn