Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,784

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: , Đánh giá hiện trạng lắp đặt, sử dụng máy điều hòa không khí tại các khu dân cư ở TP Đà Nẵng và đề xuất giải pháp hợp lý. Tác giả: Nguyễn Phước Quý An, Nguyễn Đình Huấn. Journal of Science and Technology, the University of Danang, Vietnam. Số: ISSN 1859 – 1531, No. 3(112). Trang: 1 - 6. Năm 2017. (Jun 20 2017 9:45AM)
[2]Bài báo: Khảo sát hiện trạng và đề xuất giải pháp thoát nước cho khu vực ven biển phía Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Hoài Trâm; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 12. Trang: 12-18. Năm 2017. (Feb 17 2018 1:22PM)
[3]Bài báo: . Những bất cập trong thiết kế xây dựng nhà xưởng sản xuất, đề xuất biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn. AT CESD 2016. Số: ISBN: 978-604-82-1805-8. Trang: 110-115. Năm 2016. (Sep 29 2016 3:47PM)
[4]Bài báo: Cơ sở lựa chọn chiều cao ống khói đạt tiêu chuẩn môi trường theo điều kiện Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Đình Huấn; Trần Thị Minh Phương. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: ISBN 1859 - 1531. Trang: 27 - 31. Năm 2016. (Sep 29 2016 3:50PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiện trạng khói thải và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu suất xử lý khí thải lò hơi của công ty Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Phước Quý An; Nguyễn Đình Huấn. Tạp chí Đại học Đà Nẵng. Số: Mã số: B2016-16. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 4 2016 8:42AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dynamic simulation and optimization of wastewater treatment plants. Authors: Dinh-Huan Nguyen ; Latifi, M.A. ; Lesage, F. ; Mulholland, M.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. IEEE Publications. DOI : 10.1109/PC.2013.6581445.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: ISBN :978-1-4799-0926-1. Pages: 407 – 414. Year 2013.
(Jan 4 2016 9:35PM)
[2]Article: Simulation of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyen. Séminaire de l’Axe 2 - Intensification et Architectures de Procédés. ENSIC, France. No:. Year 2013. (Jan 8 2016 4:25AM)
[3]Article: Otimization of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyen. 19th International Conference on Process Control 2013. In Slovakia. No:. Year 2013. (Jan 8 2016 4:22AM)
[4]Article: Influence of decanter working parameters on the performance of WWTP. Authors: Dinh-Huan Nguyenwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons. Actes du Séminaire de l'Ecole Doctorale RP2E, Université de Lorraine, France. No:. Year 2012. (Jan 8 2016 4:31AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn