Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,455,258

 Mô hình các dạng gối trượt ma sát trong kết cấu chịu động đất: Gối DFP và TFP
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Nam, Hoàng Phương Hoa và Nguyễn Hoàng Vĩnh
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Tại Đại học Đà Nẵng năm 2015; Số: ISBN 978-604-84-1273-9;Từ->đến trang: 487-494;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn