Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,100

 Nghiên cứu dự đoán lực căng còn lại của dầm cầu Bầu km 1076 + 713 QL1A –Quảng Ngãi bằng thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Cao Văn Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải (số 9/2019); Số: ISSN 2345-0818;Từ->đến trang: 64-68;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xác định lực căng còn lại trong dầm cầu sau thời gian khai thác là hết sức quan trọng, nó là cơ sở quan trọng để xác định năng lực chịu tải của cầu và là căn cứ để nâng cấp cầu. Ngoài ra việc dự đoán được lực căng cũng là thông số quan trọng để nhà thầu thi công nâp cấp cầu bằng công nghệ căng cáp dự ứng lực ngoài có cở sở để kiểm soát ứng suất chuyển vị trong quá trình thi công. Trong nghiên cứu này các tác giả sẽ tập trung dự đoán lực căng còn lại trong dầm bằng đo đạc thực nghiệm.
ABSTRACT
Estimation beam prestress tendon after the exploitation time is very important, it is an important basis to assessment of resistance of the structure and is the basis for the flexural strengthening of the bridge. In addition, the prediction beam prestress tendon is also an important parameter for the contractor to implement bridge leveling by external prestressed tension technology to control the deflection during construction. In this study, the authors will focus on predicting the estimation beam prestress static by deflection measurements.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn