Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,264

 Seismic Response and Damage Evaluation for Anchored and Unanchored Cylindrical Above Ground Steel Tanks.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Hoang Nam, Nguyen Hoang Vinh, Hoang Phuong Hoa
Nơi đăng: Journal of Science and Technology - The University of Danang; Số: ISSN 1859-1531. Vol. 20. No 12.1;Từ->đến trang: 30-35;Năm: 2022
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn