Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,703,912

 Fragility - based effectiveness evaluation of reinforced concrete bridge piers strengthened with UHPC jackets
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang Vinh Nguyen, Dang Dai Nam Nguyen, Hoang Nam Phan, Minh Hai Nguyen, Van My Nguyen, Phuong Hoa Hoang, Duy Hoa Pham
Nơi đăng: The 4th International conference on transportation infrastructure and sustainable development (TISDIC-2023); Số: IOP Conference Series Material and Science Engineering. ISSN: 1757-899X, 1289(2023)012014;Từ->đến trang: 1-13;Năm: 2023
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn