Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SỰ PHÓNG ĐIỆN CỦA HELI LỎNG VÀ KHÍ TRONG PLASMA LẠNH
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hải Vân
Nơi đăng: Tạp chí ISSN 1859-1531 khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1859-1531;Từ->đến trang: 214-218;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc sử dụng phân bố trường điện từ khác nhau ở mức cao (như phóng điện hay phóng điện nhỏ) thực sự cần thiết để phân tích những chu kỳ đánh thủng điện áp khác nhau. Bằng thí nghiệm thực hiện phóng điện trong Heli ở nhiệt độ thấp, phổ phát xạ được đo đạc và đặc biệt, độ rộng và độ dịch chuyển của phổ nguyên tử và phân tử được nghiên cứu. Với điện cực điểm – mặt phẳng (điện cực điểm có thể phóng điện dương hoặc âm), thí nghiệm được thực hiện ở các mức nhiệt độ xác định với trường áp suất thay đổi, thể khí ở 300K; 150K; 10K và 6K và thể lỏng ở 4,2K và 5,1K. Kết quả thu được trong khoảng từ 4,5 đến 300K sẽ cho chúng ta thấy ảnh hưởng quan trọng của áp suất và mật độ hạt nhiễu đối với những hiện tượng này.
ABSTRACT
The use of a highly divergent field distribution (i.e. corona discharge or micro discharge) is essential in order to analyse the different breakdown stages. In our work, we have measured the emission spectra and specially, the pressure broadening and shift of atomic lines and molecular bands. The experiments for point electrode (both negative and positive corona discharge) have been carried out at constant temperature, for gas at 300K; 150K; 10K; 6K and liquid at 4,2K; 5,1K in a wide range of pressure. The results obtained for pressure in the range 4,5-300 K will show the significant influence of pressure and perturber density with these phenomena.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn