Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Bond-Graph based simulation of sensors and piezoelectric beams’ ranges in the energy recovery circuit
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Quang Thien; Nguyen Thi Hai Van
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (Science & Technology Development journal – Engineering and Technology); Số: ISSN: 2615-9872;Từ->đến trang: 01-05;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn