Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,592

 Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế & Phát triển (Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012); Số: 221;Từ->đến trang: 82-90;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Báo cáo tài chính (BCTC) giữa niên độ của các công ty niêm yết (CTNY) ở Việt Nam được lập và công bố tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 27 (Bộ Tài chính, 2005) và Thông tư 52/2012/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2012). Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào chỉ ra đâu là những điểm yếu trong công bố thông tin của loại Báo cáo tài chính này. Nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá mức độ tuân thủ đối với yêu cầu công bố thông tin trong Báo cáo tài chính giữa của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thành phố (TP) Hồ Chí Minh. Nội dung nghiên cứu chỉ rõ bảy chỉ tiêu mà các công ty niêm yết thường ít công bố nhất hoặc là công bố không đầy đủ. Từ đó, đề xuất phương hướng khắc phục tình trạng này trên cả hai phương diện là thực hành công tác kế toán đối với các đơn vị công bố thông tin và ban hành chính sách đối với cơ quan quản lý.
ABSTRACT
Vietnamese listed firms prepare and disclose their interim finacial reports in conformity with Vietnamese Accounting Standard (VAS) 27 (Bộ Tài chính, 2005) and Circular 52/2012/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2012). To date, there are no studies empirically documenting the disclosure items in interim financial reports which are less complied with the regulations. This paper applies content analysis method to examine levels of interim financial reporting disclosure compliance by firms listing on HaNoi Stock Exchange and HoChiMinh Stock Exchange. The findings reveal seven disclosure items which listed firms show less compliance with the disclosure requirements. Accordingly, the study provide suggestions, both for practitioners and policy makers, to improve the disclosure levels of interim financial reporting.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn