Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,360,491

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 1(536). Trang: N/A. Năm 2023. (Dec 27 2021 2:08PM)
[2]Bài báo: Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn; Phan Thị Vũ Mỵ. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2023. (Jul 22 2022 9:06PM)
[3]Tham luận: Chất lượng công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Lê Hồ Như Minh, Đặng Mai Ngọc, Lê Thị Mai Ngọc, Trang Minh Nguyệt. Hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán năm 2022 (VCAA 2022). Trang: N/A. Năm 2022. (Sep 23 2022 10:31PM)
[4]Bài báo: Mức độ công bố thông tin phi tài chính của các doanh nghiệp sản xuất niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Nguyễn Thị Giáng Tiên. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 163. Trang: 72-83. Năm 2022. (Mar 7 2022 10:03AM)
[5]Bài báo: Chất lượng công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Phan Viết Vấn. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: N/A. Trang: N/A. Năm 2022. (Jan 17 2022 3:16PM)
[6]Tham luận: Công bố thông tin phi tài chính của các công ty đại chúng ngành vận tải và kho bãi ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Diệp Nguyễn Minh Phương. Hội thảo khoa học quốc gia về kế toán và kiểm toán năm 2022 (VCAA 2022). Trang: N/A. Năm 2022. (Aug 26 2022 9:54PM)
[7]Bài báo: So sánh công bố thông tin trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết ở Việt Nam và Philippin. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Hàn Như Thiện. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 1(524). Trang: 48-62. Năm 2022. (Dec 1 2021 8:22AM)
[8]Bài báo: Công bố thông tin về báo cáo bộ phận trong báo cáo tài chính cuối niên độ của công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khóan Hà Nội và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Viết Vấn. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 158. Trang: 86-97. Năm 2021. (Dec 1 2021 8:05AM)
[9]Bài báo: Mức độ tuân thủ công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty đại chúng chưa niêm yết ở việt nam và các nhân tố ảnh hưởng. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường; Phan Thị Vũ Mỵ. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 160. Trang: 60-71. Năm 2021. (Dec 21 2021 6:08AM)
[10]Bài báo: Công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Trịnh Thị Ngọc Mùi. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 2(501). Trang: 47-61. Năm 2020. (May 19 2020 8:31PM)
[11]Bài báo: Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 2(489). Trang: 11-20. Năm 2019. (Apr 22 2019 4:42PM)
[12]Bài báo: Công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Dương Ngọc Như Quỳnh. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 8(483). Trang: 44-53. Năm 2018. (Oct 10 2018 12:05AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thị Bảo Ngọc. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 4(479). Trang: 33-41. Năm 2018. (Jun 4 2018 10:43AM)
[14]Bài báo: Risk management disclosure by financial listed companies in Vietnam. Tác giả: Nguyen Huu Cuong, Vo Hoang Tung. Journal of Trade Science. Số: 6(4). Trang: 25-35. Năm 2018. (Mar 22 2019 4:37PM)
[15]Bài báo: Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Võ Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học Thương Mại (ISSN 1859-3666). Số: 121. Trang: 24-32. Năm 2018. (Dec 1 2018 9:46PM)
[16]Bài báo: Lý thuyết khung áp dụng trong các nghiên cứu công bố thông tin trong báo cáo tài chính. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 163 (4/2017). Trang: 22-25. Năm 2017. (Apr 13 2017 11:44PM)
[17]Bài báo: Báo cáo tài chính giữa niên độ ở Việt Nam: thực tiễn và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Nghiên cứu kinh tế (Economic Studies, ISSN 0866 - 7489). Số: 9 (460). Trang: 31-37. Năm 2016. (Oct 3 2016 4:29PM)
[18]Bài báo: Công bố thông tin trong báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Tồn tại và giải pháp. Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển (Journal of Economics & Development, ISSN 1859-0012). Số: 221. Trang: 82-90. Năm 2015. (Nov 18 2015 7:43PM)
[19]Bài báo: Một số bất cập trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. Số: 6. Trang: 36-38. Năm 2013. (Aug 4 2013 9:31PM)
[20]Bài báo: Are Accounting Standards Neutral or Unbiased?. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5(46). Trang: 146-152. Năm 2011.
(Mar 26 2011 9:51PM)
[21]Bài báo: Phương pháp ghi kép vào tài khoản - Cơ sở hình thành và nguyên tắc ghi kép. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí phát triển kinh tế (Economic Development Review, ISSN: 1859-1124). Số: 242. Trang: 39-44. Năm 2010. (Dec 31 2010 9:35AM)
[22]Bài báo: Tìm một phương pháp hợp lí về hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu theo mức giá quy định. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Tài chính. Số: 481. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:35AM)
[23]Bài báo: Xác định giá trị của hàng tồn kho thừa, thiếu phát hiện qua kiểm kê. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Tài chính. Số: 475. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:35AM)
[24]Bài báo: Hoàn thiện hạch toán hoạt động xuất nhập khẩu uỷ thác. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán. Số: 39. Năm 2002. (Dec 31 2010 9:35AM)
[25]Bài báo: Cần hiểu và vận dụng đúng chế độ tài chính trong hạch toán. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí kế toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 33. Năm 2001.
(Mar 26 2011 9:45PM)
[26]Bài báo: Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán theo chế độ kế toán hiện hành. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường. Tạp chí Kế toán
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17. Năm 1999.
(Dec 31 2010 9:35AM)
[27]Bài báo: Tài khoản kế toán áp dụng trong hai phương pháp hạch toán hàng tồn kho. Tác giả: Nguyễn Hữu Cường
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí kế toán. Số: 14. Năm 1998. (Dec 31 2010 9:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Integrated reporting disclosure alignment levels in annual reports by listed firms in Vietnam and influencing factors. Authors: Nguyen Huu Cuong; Nguyen Phan Minh Hoa; Tran Bich Hiep; Nguyen Thi Thien Nga; Hoang Le Thanh Thuy; Do Thi Thu Hien. Meditari Accountancy Research (ABDC: A, Scopus: Q1, ESCI). No: ahead-of-print. Pages: n/a. Year 2021. (Jul 9 2021 10:34PM)
[2]Article: Discretionary disclosure in interim financial reports of listed companies in Vietnam. Authors: Nguyen Huu Cuong; Duong Ngoc Nhu Quynh. Vietnam's Socio-Economics Development (ABDC: C). No: 24(99). Pages: 3-16. Year 2019. (Jan 22 2020 4:38PM)
[3]Article: Interim Financial Reporting in the Asia-Pacific Region: A review of regulatory requirements. Authors: Nguyễn Hữu Cường, Gerry Gallery, Tracy Artiach. Corporate Ownership and Control. No: Volume 10 (Issue 3, Spring 2013 - Scopus, Q3). Pages: 380-388. Year 2013. (Jun 19 2013 7:11PM)
[4]Article: Enron Fiasco: Business Difficulty and the Role of Enron Directors. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 8, Issue 4 (Scopus, Q3). Pages: 165-168. Year 2011. (Apr 1 2011 2:03PM)
[5]Article: Factors Causing Enron's Collapse: An Investigation into Corporate Governance and Company Culture. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 8, Issue 3 (Scopus, Q3). Pages: 585 - 593. Year 2011. (Mar 29 2011 8:43AM)
[6]Article: Sustainability and Corporate Social Responsibility from Business Ethics Perspective. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011, Scopus, Q3). Pages: 115 - 121. Year 2011. (Mar 30 2011 6:12AM)
[7]Article: The Possibilities of Adopting IAS/IFRS in Vietnam: An Analysis. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Corporate Ownership and Control. No: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011 - Scopus, Q3). Pages: 161-171. Year 2011. (Apr 1 2011 2:07PM)
[8]Article: The need for Legislation like Sarbanes-Oxley for IT governance: An Australia perspective. Authors: Nguyễn Hữu Cường. Information Systems Control Journal (ISSN 1526-7407). No: Vol 3 2007 (ABDC: C). Pages: 1-5. Year 2007. (Dec 31 2010 9:35AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn