Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,942

 Báo cáo tài chính giữa niên độ ở Việt Nam: thực tiễn và giải pháp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Nghiên cứu kinh tế (Economic Studies, ISSN 0866 - 7489); Số: 9 (460);Từ->đến trang: 31-37;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đánh giá thực tiễn vận dụng các quy định về báo cáo tài chính giữa niên độ thông qua việc đo lường mức độ tuân thủ của các công ty niêm yết đối với các quy định về công bố thông tin trên hai phương diện: i) nội dung công bố thông tin và ii) thời hạn công bố thông tin. Kết quả cho thấy mức độ tuân thủ với quy định về công bố thông tin trên cả hai phương diện đều tương đối thấp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số gợi ý để Bộ Tài chính cân nhắc lại chính sách về chế độ báo cáo tài chính giữa niên độ cho phù hợp.
ABSTRACT
This study examines the extent to which the reporting regulatory requirements are applied by evaluating the level of disclosure compliance by Vietnamese listed firms and focuses on both disclosure content and reporting lag (timeliness). The results reveal that the compliance level is higher for the half-yearly reports, but overall is relatively low both for the disclosure content and timeliness. Based on the findings, this study offers suggestions for the Ministry of Finance to review and consider the effectiveness of current requirements for interim financial reporting disclosure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn