Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,244

 Lý thuyết khung áp dụng trong các nghiên cứu công bố thông tin trong báo cáo tài chính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán; Số: 163 (4/2017);Từ->đến trang: 22-25;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mặc dù nghiên cứu về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính (cả về công bố tuân thủ, tự nguyện, hay tùy ý) đã có một lịch sử phát triển khá dài, nhưng cho đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa từng áp dụng một lý thuyết thống nhất nào để giải thích sự chênh lệch về mức độ công bố loại thông tin bởi các doanh nghiệp khác nhau. Bài viết này trước hết điểm qua các lý thuyết thường được áp dụng trong các nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực công bố thông tin. Trên cơ sở đó, đánh giá điểm chung của các lý thuyết này và từ đó đề xuất vận dụng lý thuyết kinh tế thông tin trong các nghiên cứu đánh giá mức độ công bố thông tin trong các báo cáo tài chính.
ABSTRACT
Although research on financial reporting disclosure (including mandatory, voluntary and discretionary) has a long history of development, but so far the researchers have never applied a unified theory to explain the variations in the level of information disclosure by different companies. This article, firstly, briefly synthesises the common premises of theories usually applied in previous studies in the field, then followed by a suggestion on the application of the information economics theory in future research that examines the disclosure levels of information in financial reports.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn