Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,303,417

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thị Bảo Ngọc
Nơi đăng: Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489); Số: 4(479);Từ->đến trang: 33-41;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đánh giá mức độ CBTT trong BCTC năm của các doanh nghiệp hàng tiêu dùng niêm yết trên TTCK Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng. Kết quả phân tích cho thấy: (i) mức độ CBTT trong BCTC của các doanh nghiệp thuộc ngành hàng tiêu dùng chưa thật sự cao; (ii) chịu ảnh hưởng bởi quy mô doanh nghiệp, khả năng thanh toán và chủ thể kiểm toán. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện mức độ CBTT trong BCTC của các doanh nghiệp niêm yết thuộc ngành này.
ABSTRACT
This paper examines levels of disclosures in annual reports by consumer goods firms listed on Vietnamese Stock Exchanges and determinant factors. The findings show that the levels of disclosure are (i) moderate, and (ii) influenced by firm size, liquidity, and auditors. Based on the findings, this research provides some suggestions for improving disclosure extent by those firms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn