Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,869

 Công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Dương Ngọc Như Quỳnh
Nơi đăng: Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489); Số: 8(483);Từ->đến trang: 44-53;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết này đánh giá mức độ CBTT tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và nhận diện các nhân tố ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ công bố thông tin tùy ý trong báo cáo tài chính giữa niên độ ở Việt Nam, góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán.
ABSTRACT
This paper investigates discretionary disclosure levels in interim financial reports by firms listing on Vietnamese stock exchanges and identifies the influencing factors. Accordingly, the study provides some suggestions to improve discretionary disclosure in interim financial reports in Vietnam and enhance the transparency of financial information on the stock exchanges.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn