Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,417

 Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường, ThS. Võ Hoàng Tùng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học thương mại; Số: 121;Từ->đến trang: 24-32;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo hiểu biết của chúng tôi, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có nghiên cứu nào đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) về quản lý rủi ro (QLRR) của các công ty niêm yết (CTNY) thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Nghiên cứu này đánh giá mức độ CBTT bắt buộc và tùy ý về QLRR trong các báo cáo tài chính (BCTC) của các CTNY thuộc ngành tài chính ở Việt Nam. Vận dụng phương pháp phân tích nội dung, nghiên cứu này đã ghi nhận được mức độ CBTT về QLRR bởi các đơn vị này còn tương đối thấp. Kết quả phân tích hồi quy cũng chứng tỏ rằng mức độ CBTT về QLRR bị ảnh hưởng bởi quy mô DN, khả năng thanh toán, tỷ suất nợ và tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành.
ABSTRACT
To the best of our knowledge, there have been no studies to assess the level of risk management disclosure (RMD) by listed companies in the financial sector in Vietnam. This research evaluates the level of mandatory and discretionary disclosure of risk management in financial statements of Vietnamese financial listed firms. Using the content analysis method, this study has revealed that the level of information disclosure on risk management by those firms is relatively low. The regression analyses demonstrate that RMD level is affected by firm size, solvency, leverage and independent directors.
[ 2021\2021m09d030_8_31_59121-b3_(Journal_of_Trade_Science).pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn