Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,516

 Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang
Nơi đăng: Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489); Số: 2(489);Từ->đến trang: 11-20;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này đánh giá mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên cả BCTC năm cũng như BCTC giữa niên độ và các nhân tố có ảnh hưởng. Trên cơ sở đó bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.
ABSTRACT
This study examines the level of EPS disclosure on both annual reports as well as interim reports and the influencing factors. Deriving from the results, the research proposes certain suggestions to improve the level of EPS disclosure on financial reports by listed firms.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn