Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,216

 Công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Trịnh Thị Ngọc Mùi
Nơi đăng: Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489); Số: 2(501);Từ->đến trang: 47-61;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đánh giá mức độ công bố thông tin (CBTT) về báo cáo bộ phận (BCBP) và các nhân tố có ảnh hưởng trên cơ sở khảo sát cả BCTC năm, bán niên, và quý 2 của các công ty niêm yết (CTNY) trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy mức độ CBTT về BCBP trên cả ba loại BCTC của các CTNY này chưa cao; trong đó thấp nhất là đối với loại BCTC quý 2. Kết quả phân tích hồi quy chứng tỏ mức độ CBTT về BCBP trên BCTC năm bị ảnh hưởng bởi chủ thể kiểm toán, tốc độ tăng trưởng, cơ cấu sở hữu, mức độ độc lập của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ), và sự kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc (TGĐ). Đối với BCTC bán niên, mức độ CBTT về BCBP bị ảnh hưởng bởi chủ thể kiểm toán, tốc độ tăng trưởng, sự kiêm nhiệm của chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc (TGĐ), đòn bẩy tài chính, khả năng thanh toán hiện hành. Đối với BCTC quý 2, mức độ CBTT về BCBP chỉ bị ảnh hưởng bởi ba nhân tố, đó là tốc độ tăng trưởng, đòn bẩy tài chính và tỉ suất sinh lời. Trên cở sở chứng định lượng này, bài viết đã đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao mức độ CBTT về BCBP của các CTNY nhằm góp phần tăng cường tính minh bạch thông tin trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
ABSTRACT
This study measures the level of segment disclosure by listed firms on HOSE and the associated factors. The findings reveal that segment disclosure level in financial reporting is moderate, with the lowest for the second quarter reports. The regression results reveal that the level of segment disclosure in the annual financial reports is influenced by auditors, firm growth, ownership structure, board of directors independence, and chief executive officer duality. As for half-year financial reports, segment disclosure level is influenced by auditors, firm growth, chief executive officer duality, leverage, and liquidity. Meanwhile, segment disclosure level in the second quarter reports is influeced by only three factors including profitability, leverage and firm growth. Based on these findings, this research provides some suggestions that would improve the segment disclosure levels in order to enhance the transparency of financial information on HOSE.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn