Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,391

 Are Accounting Standards Neutral or Unbiased?
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Cường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 5(46);Từ->đến trang: 146-152;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuẩn mực kế toán cũng và các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận cung cấp nền tảng vững chăc cho thực hành kế toán tài chính. Tuy nhiên, thật khó có thể hoàn toàn mong đợi rằng các chuẩn mực kế toán quốc gia cũng như quốc tế đều không thiên vị hay tuyệt đối công bằng. Trước tiên xem xét về bản chất của kế toán, nó khó có thể hoàn toàn không thiên vị vì kế toán được xem là thực tại xã hội. Điều này có thể luận ra rằng chuẩn mực kế toán mang tính chủ quan và bị ảnh hưởng bởi các đảng phái chính trị và xã hội hiện tại. Ngoài ra, khi xem xét đến quá trình thiết lập và ban hành chuẩn mực kế toán, cũng khó có thể tin rằng chuẩn mực kế toán là trung tính do các quy tắc kế toán hay chuẩn mực kế toán có tính chất thể chế và bị ảnh hưởng bởi vô số các đảng phái trong quá trình soạn thảo và ban hành. Xuất phát từ thảo luận trên, bài viết gợi ý rằng mục tiêu ban hành chuẩn mực kế toán lành mạnh và trung tính chỉ có thể đạt được nếu những ban soạn thảo có những thành viên đủ tiêu chuẩn.
ABSTRACT
It is universally acknowledged that accounting standards and conceptual framework provide a solid foundation for financial accounting practices. Interestingly, by examining the nature of accounting and the process of accounting standard-setting, it is difficult to expect absolute neutrality or impartiality in national accounting standards as well as international ones
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn