Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,772

 Sustainability and Corporate Social Responsibility from Business Ethics Perspective
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Corporate Ownership and Control; Số: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011, Scopus, Q3);Từ->đến trang: 115 - 121;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Sustainability or sustainable development has become commonplace in the economic literature and become increasingly relevant to the academic literature and widely discussed by numerous of the researchers into social and environmental responsibility or corporate social responsibility (CSR), both from an economic and moral perspective. However, the thorough discussion of CSR under business ethics perspective in a broad view from the international or global context, to the organisational responses, and to individual attitudes does not exist in the current literature. This paper attempts to discover ethical responses to CSR from international organisations, companies, and individuals. Especially, each response is explained by different ethical theory.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn