Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,576

 Enron Fiasco: Business Difficulty and the Role of Enron Directors
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Corporate Ownership and Control; Số: Volume 8, Issue 4 (Scopus, Q3);Từ->đến trang: 165-168;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Enron Corporation’s high-profile collapses marked a new period for dramatic changes to corporate governance worldwide that mainly focuses on law reform to prevent, or at least mitigates, similar future corporate collapse. The paper investigates Enron’s demise by addressing the two main aspects: Enron’s business and the role of Enron’s director in governing the Corporation, especially with the presence of dual role of the chairman and chief executive officer in its organisational structure.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn