Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,151

 The Possibilities of Adopting IAS/IFRS in Vietnam: An Analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Cường
Nơi đăng: Corporate Ownership and Control; Số: Volume 9 (Issue 1, Fall 2011 - Scopus, Q3);Từ->đến trang: 161-171;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
It is universally acknowledged that the matter of adoption and its similar process (harmonisation or convergence) has provoked extensively heated debate in the accounting literature, both from advocates and from opponents. Nonetheless, the accounting literature lacks research into the field of Vietnamese accounting, in general, and the nature of Vietnamese accounting systems as well as Vietnamese Accounting Standards (VAS), in particular. This paper’s in-depth critical analysis looks at the possibility of adopting IAS/IFRS in Vietnam. Specifically, this paper considers the factors affecting the adoption of IAS/IFRS by Vietnam, and the arguments for and against adoption of IAS/IFRS which is valuable for considering IAS/IFRS within the Vietnamese accounting milieu.
ABSTRACT
It is universally acknowledged that the matter of adoption and its similar process (harmonisation or convergence) has provoked extensively heated debate in the accounting literature, both from advocates and from opponents. Nonetheless, the accounting literature lacks research into the field of Vietnamese accounting, in general, and the nature of Vietnamese accounting systems as well as Vietnamese Accounting Standards (VAS), in particular. This paper’s in-depth critical analysis looks at the possibility of adopting IAS/IFRS in Vietnam. Specifically, this paper considers the factors affecting the adoption of IAS/IFRS by Vietnam, and the arguments for and against adoption of IAS/IFRS which is valuable for considering IAS/IFRS within the Vietnamese accounting milieu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn