Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,459

 Interim Financial Reporting in the Asia-Pacific Region: A review of regulatory requirements
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hữu Cường, Gerry Gallery, Tracy Artiach
Nơi đăng: Corporate Ownership and Control; Số: Volume 10 (Issue 3, Spring 2013 - Scopus, Q3);Từ->đến trang: 380-388;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper addresses the question of how interim financial reporting regulation varies across the Asia-Pacific region. Using a content analysis method, the study investigates the relevant regulations in eight selected countries in the Asia-Pacific region which differ in a number of country-level attributes. We find that the regulations in the region show considerable variation in terms of the form of regulatory enforcement, reporting lag, audit requirements, and reporting form. By providing the first in-depth review of the nature of differences in interim financial reporting in key countries in the Asia-Pacific region, the findings of this study will be of interest to investors, regulators and researchers in their quest for international “convergence” in financial reporting practices.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn