Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,706,681

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Hữu Cường; Thành viên:  Ngô Lê Ngữ Anh
Số: T2016-04-05 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kế toán
Đề tài đạt hai mục tiêu chính: 1) Xác định mức độ tuân thủ về CBTT trên các BCTC giữa niên độ của các CTNY thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; 2) Xác định được nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT trong các BCTC giữa niên độ này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn