Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,068,697

 Impact of VAT reform on the economy from a CGE model approach: The case study of Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Manh Toan, Nguyen Thi Huong, Le Thi Tuong Vi
Nơi đăng: The 10th Kualua Lumpur International Business, Economics and Law Conference, Kualua Lumpur, Malaysia; Số: 978-967-13952-6-4;Từ->đến trang: 383-407;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn