Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nmtoan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,154,624

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Lập bảng cân đối liên ngành theo giá cơ bản: cách tiếp cận từ bảng cung ứng và bảng sử dụng sản phẩm. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương.*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 04(89).2015. Trang: 143. Năm 2015. (Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: Phân tích môi trường - Cách tiếp cận từ mô hình input-output mở rộng . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn*; ThS. Nguyễn Thị Hương.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 141. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[3]Bài báo: Lựa chọn các ngành ưu tiên phát triển dựa trên cơ sở phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Kinh tế và phát triển
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 203(II). Trang: 78-85. Năm 2014.
(Jul 11 2014 4:17PM)
[4]Bài báo: Estimating CES and CET parameters for Vietnam economy using maximum entropy approach. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 6(2014). Trang: 45-53. Năm 2014.
(Jul 11 2014 4:23PM)
[5]Bài báo: Yêu cầu mới đối với hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 204(II). Trang: 82-90. Năm 2014. (Jul 11 2014 4:19PM)
[6]Tham luận: Kế toán hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công: Thực trạng và đề xuất. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán khu vực công tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu. Trang: 119-130. Năm 2014. (Oct 22 2014 9:01PM)
[7]Bài báo: Tiếp cận tổng thể và đa chiều về hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kinh tế và phát triển
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 192. Trang: 80-88. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:04PM)
[8]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 (2013). Trang: 23-28. Năm 2013.
(Jul 11 2014 4:12PM)
[9]Bài báo: Xác định các chỉ số liên kết kinh tế thông qua phân tích cân đối liên ngành. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và công nghệ. Số: 2(65). Trang: 143-148. Năm 2013. (Jul 11 2014 4:15PM)
[10]Bài báo: Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong trường đại học theo cách tiếp cận chu trình. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 9 (58). Trang: 123-129. Năm 2012. (May 9 2013 2:46PM)
[11]Tham luận: Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập. Trang: 103-110. Năm 2012. (Aug 27 2012 9:28PM)
[12]Bài báo: Phân tích tác động về kinh tế của Tuyến hành lang Kinh tế Đông Tây đến Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ. Số: 56. Trang: 123-128. Năm 2012. (Sep 11 2012 4:23PM)
[13]Bài báo: The Effect of Trade Libelization on Vietnamese Household Welfare with Different Tax Policies. Tác giả: Nguyen Manh Toan
marriage affairs open i want an affair
. Economic Development Review. Số: 204. Trang: 43-49. Năm 2011. (Sep 11 2012 4:41PM)
[14]Bài báo: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 168. Năm 2011. (May 27 2011 8:29AM)
[15]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân đối liên vùng trong phân tích các quan hệ liên kết kinh tế. Tác giả: Nguyễn  Mạnh  Toàn 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 165. Trang: 38-46. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:10PM)
[16]Bài báo: Giới thiệu cấu trúc cơ bản và nguyên lý hoạt động của mô hình cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễ n Mạnh  Toàn 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(41). Trang: 185-194. Năm 2011. (Apr 13 2011 2:53PM)
[17]Bài báo: Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 91. Trang: 31-34 và 36. Năm 2011.
(May 27 2011 6:04AM)
[18]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam dưới tác động của việc cắt giảm thuế nhập khẩu. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Phát triển kinh tế. Số: 247. Trang: 8-15. Năm 2011. (May 27 2011 8:18AM)
[19]Bài báo: Tiếp cận theo chu trình - Cơ sở để nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 92. Năm 2011. (May 27 2011 8:21AM)
[20]Bài báo: Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố Đà Nẵng bằng Phương pháp cân bằng tổng thể dạng động. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 244. Năm 2011.
(Feb 15 2011 3:50PM)
[21]Bài báo: Các nhân tố tác động đến việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một địa phương của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh  Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 40 (II). Trang: 270-276. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:04AM)
[22]Bài báo: Ứng dụng ERP trong tổ chức quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh  . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 40 (II). Trang: 277-285. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:07AM)
[23]Bài báo: Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - Cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn. Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 39 (II). Trang: 124-131. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:09AM)
[24]Bài báo: Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể vào phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn . Tạp chí Kinh tế và phát triển. Số: 159. Trang: 19-26. Năm 2010. (Jan 13 2011 8:12AM)
[25]Bài báo: Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 87. Trang: 19-22. Năm 2010.
(Jan 13 2011 8:19AM)
[26]Tham luận: Ứng dụng ERP trong tổ chức đào tạo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Hội thào về đào tạo theo học chế tín chỉ do Trường Đại học Qui Nhơn tổ chức. Trang: 1-10. Năm 2009. (May 27 2011 8:31AM)
[27]Bài báo: Đánh giá tổng thể chỉ tiêu tài chính trong phân loại tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 10. Trang: 34-40. Năm 2009.
(Jan 13 2011 8:15AM)
[28]Tham luận: Xây dựng cơ sở lý thuyết phân tích khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo khoa học cấp Bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 325-333. Năm 2009.
(Jan 13 2011 7:50AM)
[29]Tham luận: Phân tích sự khác biệt của chất lượng điều hành kinh tế: Cách tiếp cận dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI). Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy. Hội nghị khoa học Liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 79-87. Năm 2008.
(Jan 13 2011 7:51AM)
[30]Bài báo: Analyzing the relationship between income groups and final demand in Vietnam based on extended IO framework. Tác giả: Bui Trinh, Le Ha Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Chon
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. A Social Science Review. Số: 49. Trang: 66-77. Năm 2007. (Jan 13 2011 8:00AM)
[31]Tham luận: Ứng dụng phương pháp cân bằng tổng thể trong phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ: Trường hợp công nghiệp da VN. Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Hội thảo: Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đối với nền kinh tế Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Trang: 289-316. Năm 2007.
(Feb 15 2011 3:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Using Potency Index to Calculate Provincial Competitiveness Index (PCI) in Vietnam. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy . International Journal of Accounting Information Science and Leadership. No: Volume 2, Issue 6. Pages: 1-11. Year 2010. (Feb 15 2011 4:17PM)
[2]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic CGE Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
. Fifth Annual APEA Conference, University of California, Santa Cruz
marriage affairs open i want an affair
. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:47AM)
[3]Presentations: Enhancing the role of Danang in enveloping logistic services on the East – West Economic Corridor. Authors: Truong Ba Thanh, Dao Huu Hoa, Tran Dinh Khoi Nguyen, Nguyen Manh Toan. International Symposium “Economic Development and the Formation of International Distribution Network in GMS”, Hosted by Xiamen University and Obirin University – China
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Pages: 13-30. Year 2009.
(Jan 13 2011 7:49AM)
[4]Article: Research on the International Economic Integration Ability of Vietnamese Machinery Industry: Financial Capacity Approach. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan, Le Van Huy. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. No: 26. Pages: 39-62. Year 2008.
(Jan 13 2011 7:53AM)
[5]Article: Foreign Investment and Local Industrial Development in Vietnam after Accession to WTO – Focus on the Change of Labor Cost,. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 25. Pages: 107-139. Year 2007. (Jan 13 2011 7:54AM)
[6]Article: Changes in Vietnamese Industrial Structure in the context of trade liberalization. Authors: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan. Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan. No: 24. Pages: 109-138. Year 2006. (Jan 13 2011 7:55AM)
[7]Presentations: The Effect of Trade Liberalization on Income Distribution in Vietnam - Dynamic Computable General Equilibrium Approach. Authors: Nguyen Manh Toan, Chen Kuang-hui. Vietnam Development Forum (VDF) Tokyo. Year 2005. (Jan 13 2011 7:58AM)
[8]Presentations: The effect of trade liberalization on income distribution in Vietnam – Computable General Equilibrium (CGE) approach. Authors: Nguyen Manh Toan. The first Vietnamese-Japanese students’ scientific exchange meeting (VJSE-2004), Osaka, Japan. Year 2004. (Jan 13 2011 7:57AM)
[9]Presentations: Measures to improve the Foreign Direct Investment climate in Central Vietnam. Authors: Nguyen Manh Toan. International conference on “Social-economic strategies for Central Vietnam at the dawn of the twenty-first century”, Danang University and US-Vietnam foundation
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 113-129. Year 2000.
(Jan 13 2011 8:02AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn