Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Mã số: KX.01.20/16-20. Năm: 2020. (Sep 8 2020 2:49PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thay đổi giá dầu mỏ đối với nền kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ông Nguyên Chương; Nguyễn Thị Hương, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2016-DNA-18-TT. Năm: 2018. (Jun 4 2019 10:03AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Phân tích tác động của việc thành lập hành lang kinh tế Đông Tây đến Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thị Thúy Anh, Bùi Quang Bình. Mã số: B2009-TDA02-17-TRIG. Năm: 2012. (Sep 11 2012 4:32PM)
[4] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký). Mã số: B2008-ĐN04-35-TĐ. Năm: 2011. (Feb 15 2011 3:37PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Lê Văn Huy. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Đào Hữu Hòa
  .
Mã số: B2008-D9N04-31. Năm: 2010.
(Feb 15 2011 3:35PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo Hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế. Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Trung Kiên. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Mã số: B2007-D9N04-19. Năm: 2010. (May 27 2011 7:49AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đào tạo theo tín chỉ tại trường Đại học kinh tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Thành viên: . Mã số: MS. B2006-ĐN04-15 . Năm: 2009. (Jan 13 2011 7:40AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa Thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng . Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh, . Thành viên: Nguyễn Mạnh  Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B2006 - ĐN04 - 16. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:41AM)
[9] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh,. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư ký ). Mã số: 0.0000. Năm: 2008. (Jan 13 2011 7:43AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Định hướng chiến lược nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Toàn. Mã số: B2001-14-04. Năm: 2004. (Jan 13 2011 7:44AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Tin học hoá công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn (Thư  ký ) . Mã số: B1998-14-20. Năm: 2000. (Jan 13 2011 7:45AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn