Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,962

 Xây dựng cơ sở lý thuyết phân tích khả năng liên kết nội bộ ngành kinh tế: Cách tiếp cận về chỉ tiêu tài chính
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp Bộ: Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung – Tây Nguyên
marriage affairs open i want an affair
; Số: ;Từ->đến trang: 325-333;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn