Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,300,415

 Phân tích sự khác biệt của chất lượng điều hành kinh tế: Cách tiếp cận dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Mạnh Toàn, Lê Văn Huy
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Liên kết kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 79-87;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn