Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,843

 Foreign Investment and Local Industrial Development in Vietnam after Accession to WTO – Focus on the Change of Labor Cost,
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Ba Thanh, Nguyen Manh Toan
Nơi đăng: Annual Bulletin of The Institute for Industrial Rerearch of Obirin University, Japan; Số: 25;Từ->đến trang: 107-139;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn