Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,300,108

 Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập giữa các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và phát triển; Số: 168;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể dạng động, bài báo tính toán ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và phúc lợi giữa 5 nhóm hộ gia đình tại Việt Nam. Việc phân tích những tác động có thể có của việc gia nhập WTO lên phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo giữa các nhóm hộ gia đình đã cung cấp một kết quả thực chứng cho thấy rằng nông dân (bao gồm cả những người làm nông-lâm-ngư nghiệp) là những đối tượng có khả năng bị thua thiệt trong quá trình hội nhập của đất nước. Khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn, cũng như giữa các nhóm hộ sống ở nông thôn có khả năng bị nới rộng. Nhà nước cần có những chính sách hữu hiệu để hỗ trợ cho nhóm hộ gia đình nông dân để khoảng cách về mức sống giữa nông thôn và thành thị cũng như giữa các nhóm hộ sống ở nông thôn không quá chênh lệch và ngày càng được thu hẹp dần.
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn