Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,968

 Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học: Kế toán, kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập; Số: 1;Từ->đến trang: 103-110;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc ứng dụng các phần mềm kế toán đã trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam có nhiều phần mềm chưa đảm bảo các yêu cầu chất lượng nên chưa thực sự góp phần tối đa hóa hiệu quả của công tác kế toán. Để giúp các doanh nghiệp có thể lựa chọn các phần mềm kế toán tốt nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán cũng như các đơn vị xây dựng phần mềm phân tích, thiết kế các phần mềm kế toán có chất lượng hơn thì việc nghiên cứu đưa ra các tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán là hết sức cần thiết. Trên cơ sở tìm hiểu đánh giá các phần mềm kế toán phổ biến và đặc điểm tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện áp dụng tin học hóa, bài báo đề xuất các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng của phần mềm kế toán tại Việt Nam.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
The application of accounting software is becoming the inevitable trend. However, many software do not meet the quality requirements to improving the effectiveness of the accounting task. The criteria for evaluating accounting software is essential to help enterprises can choose the best accounting software as well as software providers can analyze and design accounting software with better quality. Based on the appreciation of the popular accounting software and the characteristics of computer-based accounting information systems the paper proposed basic criteria for assessing the quality of accounting software in Vietnam.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn