Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,422,348

 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong trường đại học theo cách tiếp cận chu trình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ; Số: 9 (58);Từ->đến trang: 123-129;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý tại các trường đại học đã trở thành xu hướng tất yếu trong việc tổ chức hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nói chung, hiệu quả công tác kế toán nói riêng, các trường đại học cần phải tăng cường việc phối hợp và trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng trong trường. Hệ thống thông tin kế toán khi đó không thể tổ chức một cách độc lập, riêng lẻ mà cần phải tổ chức theo cách tiếp cận mới - tiếp cận chu trình. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu về chu trình kế toán tại các doanh nghiệp, các quan hệ chức năng giữa các bộ phận trong hoạt động quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như cơ chế quản lý tài chính của các trường đại học công lập, bài báo đề xuất việc tổ chức hệ thống thông tin kế toán thành bốn chu trình: thu học phí, cung ứng, giảng dạy - nghiên cứu khoa học và tài chính.
ABSTRACT
Currently, the application of information technology in management in universities has become the inevitable trend in the implementation of the task of teaching and scientific research. To improve the management performance in general, the effectiveness of accounting in particular, universities need to strengthen the exchange of information between functional units. Accounting information systems can not be held independently but must be under a new approach - cycle approach. Based on the study of cycles accounting in business, relationship between the parts function in management of teaching and scientific research as well as financial management mechanisms in public universities, the paper suggests the division of accounting information systems into four cycles: collection of tuition fees, provision, teaching - scientific research and finance.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn