Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,133

 Đánh giá hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 6 (2013);Từ->đến trang: 23-28;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn