Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,630,752

 Tin học hoá công tác kế toán trong các doanh nghiệp
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  Nguyễn Mạnh Toàn (Thư  ký ) 
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B1998-14-20 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn