Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,528

  Thiết lập chỉ số hài lòng khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng: Nghiên cứu thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Lê Văn Huy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:   Nguyễn Mạnh Toàn, Đào Hữu Hòa
 
Số: B2008-D9N04-31 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn