Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,867

QUỐC TẾ:
[1]Article: Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white light emitting diodes. Authors: D T Khan , N T Dang , S H Jabarov , T G Naghiyev, R M Rzayev, T Q Nguyen1, H V Tuyen, N T Thanh and L V T Son. Materials Research Express. No: 7. Pages: 016507. Year 2020. (Feb 19 2020 11:26AM)
[2]Article: Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under pressure. Authors: S.E. Kichanov, D.P. Kozlenko, L.H. Khiem, N.X. Nghia, N.T.T. Lieu, M.T. Vu, E.V. Lukin, D.T. Khan, N.Q. Tuan, B.N. Savenko, N.T. Dang. Chemical Physics. No: 528. Pages: 110541. Year 2020. (Feb 19 2020 11:11AM)
[3]Article: Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO3-d exhibiting colossal dielectric permittivity
.
Authors: N.T. Dang, D.P. Kozlenko, N. Tran, B.W. Lee, T.L. Phan, R.P. Madhogaria, V. Kalappattil, D.S. Yang, S.E. Kichanov, E.V. Lukin, B.N. Savenko, P. Czarnecki, T.A. Tran, V.L. Vo, L.T.P. Thao, D.T. Khan, N.Q. Tuan, S.H. Jabarov, M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds. No: 808. Pages: 151760. Year 2019.
(Feb 19 2020 10:59AM)
[4]Article: Low-frequency noise in AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors. Authors: Son Phuong Le, Toshimasa Ui, Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, and Toshi-kazu Suzuki. Journal of Applied Physics. No: 119. Pages: 204503. Year 2016. (Sep 24 2018 10:46AM)
[5]Presentations: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor het-erojunction field-effect transistors. Authors: Tuan Quy Nguyen*, Toshimasa Ui, Masahiro Kudo, Hong-An Shih, Norihiko Hashimoto, and Toshi-kazu Suzuki
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices (AWAD2014), Kanazawa, Japan, July 1–3, (2014). Pages: 234-238. Year 2014. (Jul 9 2014 11:57AM)
[6]Article: Low-frequency noise in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor devices: a comparison with Schottky devices. Authors: Son Phuong Le, Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, Masahiro Kudo, and Toshi-kazu Suzuki. Journal of Applied Physics. No: 116. Pages: 054510. Year 2014. (Sep 24 2018 10:42AM)
[7]Article: Fabrication and characterization of BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric. Authors: Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, Masahiro Kudo, Toshi-kazu Suzuki. Physica Status Solidi (C). No: 10. Pages: 1401–1404. Year 2013. (Feb 12 2014 10:02PM)
[8]Presentations: AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors with sputtering-deposited BN gate dielectric. Authors: Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, Masahiro Kudo, and Toshi-kazu Suzuki. The 40th International Symposium on Compound Semiconductors, Kobe, Japan. Pages: TuC3-4. Year 2013. (Feb 15 2014 9:44PM)
[9]Presentations: Application of AlTiO thin films to AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors. Authors: Tuan Quy Nguyen, Toshimasa Ui, Masahiro Kudo, Yuji Yamamoto, Hong-An Shih, and Toshi-kazu Suzuki
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 2013 International Conference on Solid State Devices and Materials, Fukuoka, Japan, September 24–27 (2013).
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Pages: 920-921. Year 2013.
(Feb 15 2014 9:53PM)
[10]Presentations: X-ray photoelectron spectroscopy for BN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors. Authors: Masahiro Kudo, Tuan Quy Nguyen, Hong-An Shih, and Toshi-kazu Suzuki. 10th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics, Hakodate, Japan, September 2–5 (2013).
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 49-50. Year 2013.
(Feb 25 2014 11:00PM)
[11]Presentations: Characterization of gate-control efficiency in AlN/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor structure by capacitance-frequency-temperature mapping. Authors: Hong-An Shih, Tuan Quy Nguyen, Masahiro Kudo, and Toshi-kazu Suzuki. 2012 International Conference on Solid State Devices and Materials, Kyoto, Japan, September 25-27, (2012). Pages: 905-906. Year 2012. (Jul 9 2014 12:07PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn