Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,600,621

 Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 02;Từ->đến trang: 86-90;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các công trình cao tầng hạng sang hiện nay thường có các bể bơi, tuy nhiên ảnh hưởng do tương tác giữa nước và thành bể thường xuyên được bỏ qua để đơn giản hóa bài toán thiết kế kết cấu. Trong bài báo này, các bể bơi trên công trình được xem như một thiết bị giảm chấn bằng chất lỏng (Tuned Liquid Dampers – TLD) nhằm hạn chế ảnh hưởng dao động của công trình, từ đó giảm bớt tác động của các tải trọng động như động đất và gió động. Việc mô hình hiệu ứng tương tác giữa nước và thành bể được thực hiện bằng phần mềm phân tích kết cấu Etabs, trong đó tương tác giữa nước và thành bể được mô phỏng như các cục nặng được liên kết vào thành bể bằng các liên kết có độ cứng và độ cản nhớt hữu hạn. Nhiều phân mô hình khác nhau với các kích thước bể bơi khác nhau được thực hiện để phân tích ảnh hưởng của việc kể đến hiệu ứng tương tác giữa nước và thành bể đến ứng xử tổng thể của công trình cao tầng chịu động đất như: chu kỳ dao động, chuyển vị đỉnh, tải trọng động đất. Từ các kết quả phân tích, bài báo đưa ra các kiến nghị cho việc thiết kế công trình cao tầng có bể bơi.
ABSTRACT
Current high-rise buildings often have swimming pools, but the effects of interaction between water and tank walls are often overlooked to simplify structural design problems. In this paper, the swimming pools on the building are considered as a liquid damping device (Tuned Liquid Dampers - TLD) to limit the impact of the vibration of the building, thereby reducing the impact of the load dynamics such as earthquakes and dynamics wind. The interaction between water and tank wall is modelized by Etabs, in which the interaction between water and tank walls is simulated as heavy lumps linked to the wall of the tank by the links has a finite hardness and viscosity resistance. Many different models with pool sizes are made to analyze the effect of mentioning the interaction effect between water and tank walls on the overall behavior of high-rise buildings such as: oscillation cycle, displacement at top storey, earthquake load. From the analysis results, the paper makes recommendations for the design of high-rise buildings with swimming pools.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn