Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,891,252

 Đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Nguyễn Thị Hạnh
Nơi đăng: Tạp chí "Kinh tế và Phát triển"; Số: 224, tháng 2 năm 2016;Từ->đến trang: trang 53 đến trang 61;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn