Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,752

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá văn hóa tổ chức của các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng dựa trên mô hình văn hóa Denison. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Lê Nguyễn Hương Quỳnh, Ngô Tấn Nhị. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 177. Trang: 3-16. Năm 2023. (Jun 25 2023 4:01PM)
[2]Bài báo: Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 166; 6/2022. Trang: 3-16. Năm 2022. (Mar 30 2023 4:30PM)
[3]Bài báo: Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam. Tác giả: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang. International Journal of Energy Economics and Policy. Số: 12(2), 299-308. Trang: 299-307. Năm 2022. (Apr 17 2022 9:39PM)
[4]Bài báo: Sử dụng bộ công cụ ocai đánh giá văn hóa doanh nghiệp - nghiên cứu tình huống tại công ty Vitraco. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Ngô Tấn Nhị; Hoàng Văn Hải. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 9(01)2021. Trang: 10-20. Năm 2021. (Apr 17 2022 5:58PM)
[5]Bài báo: Đánh giá thực trạng phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa dưới góc độ kinh tế. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hồ Thị Châu. Kinh tế và Dự báo. Số: 36. Trang: 7-13. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:54PM)
[6]Bài báo: Đánh giá sức chứa điểm đến du lịch tại Khánh Hòa. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hồ Thị Châu. Tạo chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 579. Trang: 13-18. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:52PM)
[7]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Trần Bảo Khanh; Nguyễn Văn Lân. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 8(02)/2020. Trang: 10 - 21. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:42PM)
[8]Bài báo: “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 324 - 333. Năm 2019. (Jun 19 2018 10:23PM)
[9]Bài báo: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (Feb 1 2019 4:33PM)
[10]Tham luận: Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (Feb 1 2019 4:29PM)
[11]Bài báo: Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (Jan 18 2019 2:49PM)
[12]Bài báo: Quan hệ liên kết giữa các tác nhân trên chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: số 551 tháng 10/2019. Trang: 20 -24. Năm 2019. (Jan 31 2020 10:53AM)
[13]Tham luận: “Quan điểm quản lý nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Trần Thị Trương. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2018. Trang: 387 - 397. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:25PM)
[14]Tham luận: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh, Huỳnh Trí. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2018. Trang: 584 - 595. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:26PM)
[15]Tham luận: Phát triển thương hiệu hồ tiêu Chư Sê. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển bền vững hồ tiêu gia lai". Trang: 19 đến 26. Năm 2017. (Jun 26 2017 6:03PM)
[16]Tham luận: “Sự tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Trần Như Thiên Mỵ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Liên kết xây dựng hệ thống và trung tâm Logistics tại Vùng Kinh tế trọng ddiemr miền Trung". Trang: 315 - 333. Năm 2017. (Jun 26 2017 6:07PM)
[17]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Nguyễn Thị Hạnh. Tạp chí "Kinh tế và Phát triển". Số: 224, tháng 2 năm 2016. Trang: trang 53 đến trang 61. Năm 2016. (Mar 1 2016 5:26PM)
[18]Tham luận: Phân tích cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình quản lý tri thức và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm gia tăng khả năng hội nhập AEC. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015. Trang: Trang 65 đến trang 75. Năm 2015. (Mar 1 2016 5:37PM)
[19]Tham luận: Cộng đồng Kinh tế Asean - Cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015. Trang: Trang 1 đến trang 5. Năm 2015. (Mar 1 2016 5:34PM)
[20]Bài báo: Tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh nhằm hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp kinh tế tư nhân (khảo sát tại các tỉnh miền Trung) . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn*
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 128. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[21]Bài báo: The effect of advertising on brand equity: Empirical evidence from the mobilephone market in central Viet Nam . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12, năm 2014. Trang: 90 đên 98. Năm 2014.
(Mar 17 2014 8:13PM)
[22]Bài báo: "Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ". Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 198. Trang: 60-70. Năm 2013. (Jan 3 2014 9:59AM)
[23]Bài báo: "Hợp tác và khai thác lợi thế của từng địa phương - giải pháp tái cấu trúc hiệu quả hoạt động du lịch của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ". Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chíi Kinh tế và Phát triển. Số: 180 (6/2012). Trang: 48 - 53. Năm 2012. (Jul 1 2012 4:20AM)
[24]Bài báo: "Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Thực trạng và giải pháp" . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(52) 2012. Trang: Trang 114 - Trang 122. Năm 2012. (Apr 25 2012 3:30PM)
[25]Bài báo: "Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(11) 2012. Trang: Trang 30 đến trang 36. Năm 2012.
(Apr 25 2012 3:42PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn và ThS Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: từ tảng 129 đến trang 137. Năm 2012.
(Feb 15 2012 3:33PM)
[27]Bài báo: Liên kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp với bảo vệ biển đảo của tổ quốc: Một đòi hỏi bức xúc của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 176. Trang: Trang 48 đến trang 52. Năm 2012.
(Feb 15 2012 3:36PM)
[28]Bài báo: Đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng - Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44/2011. Trang: 206 - 215. Năm 2011.
(Jun 20 2011 1:40PM)
[29]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của R&D đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng mô hình DEA. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Thị Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng;. Số: 42/2011. Trang: 166-173. Năm 2011. (May 9 2011 4:22PM)
[30]Bài báo: “Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá phát triển bền vững của ngành thủy sản – Trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; PGS.TS Lê Thế Giới; TS Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:08PM)
[31]Bài báo: “Nâng cao tính minh bạch của chính quyền cấp tỉnh trong điều hành kinh tế vĩ mô nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 2(99). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:03PM)
[32]Bài báo: “Nhận diện một số đặc điểm của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam theo mô hình quản lý tri thức”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tap chi Sinh hoat Ly luan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(101). Năm 2010.
(Feb 12 2011 1:04PM)
[33]Bài báo: “Vấn đề xã hội trong phát triển bền vững xản xuất nông sản xuất khẩu ở Tây Nguyên”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, ThS. Nguyễn Hông Cử.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:05PM)
[34]Bài báo: “Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5(40). Năm 2010.
(Feb 12 2011 1:06PM)
[35]Bài báo: “Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Sinh hoat Ly luan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(96). Năm 2009.
(Feb 12 2011 12:59PM)
[36]Bài báo: “Nhận diện một số nguyên nhân hạn chế việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Quảng Ngãi”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35). Năm 2009. (Feb 12 2011 1:01PM)
[37]Bài báo: “Sự ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong thị trường điện thoại di động Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS.Trần Trung Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (29). Năm 2008. (Feb 12 2011 12:58PM)
[38]Bài báo: “Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(19). Năm 2007. (Feb 12 2011 12:55PM)
[39]Bài báo: “Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào khu kinh tế mở Chu Lai”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 121 tháng 7/2007. Số: 121. Năm 2007. (Feb 12 2011 12:57PM)
[40]Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2006 và triển vọng năm 2007. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Hải Đạt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kinh te va Phat trien
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 115. Năm 2007.
(Feb 12 2011 1:16PM)
[41]Bài báo: “Đặc điểm và động thái tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Hải Đạt
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 110. Năm 2006. (Feb 12 2011 12:52PM)
[42]Bài báo: “Phát triển hệ thống đăng ký kinh doanh và cơ chế giám sát doanh nghiệp thay cho giấy phép kinh doanh trong quản lý các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn ThS.NCS Nguyễn Thanh Sơn.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2(14). Năm 2006.
(Feb 12 2011 12:54PM)
[43]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo tại Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Năm 2005. (Feb 12 2011 12:49PM)
[44]Tham luận: Một số giải pháp phát triển thị trường vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiẹp vừa và nhỏ tại miền Trung. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu hội thảo khoa học - Trường đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 16 - 26. Năm 2005.
(Feb 12 2011 12:48PM)
[45]Bài báo: Một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ở nước ta. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Phat trien. Số: 80. Năm 2004. (Feb 12 2011 12:47PM)
[46]Bài báo: - Áp dụng hệ thống ISO9000 trong các tổ chức hành chính - Một hướng quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 9/2004. Trang: 22-30. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[47]Bài báo: - Một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: 7/2004. Trang: 15-22. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[48]Bài báo: - Môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân sau ba năm thực hiện Luật doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học - Công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 3, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3/2003. Trang: 10 - 18. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[49]Bài báo: - Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 4/2003. Trang: 10 - 17. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[50]Bài báo: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn vay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 10/2003. Trang: 10 - 18. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[51]Tham luận: - Khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh - Một yếu tố quan trọng để hội nhập bền vững, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững" - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đà Nẵng, ngày 30-31/10/2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 20 - 30. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[52]Bài báo: - Một số vấn đề về kinh tế không chính quy hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 1/2003. Trang: 7 - 14. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[53]Bài báo: - Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng hệ thống chất lượng ISO9000 của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6/2003. Trang: 35 - 42. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[54]Bài báo: Một số vấn đề về kinh tế không chính quy hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 19 - 28. Năm 2003.
(Feb 12 2011 12:43PM)
[55]Bài báo: Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống ISO9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh te va Phat trien. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:44PM)
[56]Tham luận: Khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh - Một yếu tố quan trọng để hội nhập bền vững. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” - Bộ giáo dục Đào tạo - 2003. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:42PM)
[57]Bài báo: Môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân sau ba năm thực hiện Luật doanh nghiệp. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:38PM)
[58]Bài báo: Áp dụng hệ thống ISO9000 trong các tổ chức hành chính - Một hướng quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh te va Phat trien
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Feb 12 2011 12:45PM)
[59]Bài báo: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn vay. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 48. Trang: 22 - 30. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:40PM)
[60]Bài báo: Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 46. Trang: 7 -16. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:39PM)
[61]Bài báo: Luật doanh nghiệp sau 2 năm thực hiện. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 34. Trang: 16 - 25. Năm 2002. (Feb 12 2011 12:35PM)
[62]Bài báo: - Luật doanh nghiệp sau 2 năm thực hiện, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2002. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và dự báo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 7/2002. Trang: 5 - 14. Năm 2002.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[63]Bài báo: - Doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Một số vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2002. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 8/2002. Trang: 30 - 39. Năm 2002. (Dec 31 2010 1:56PM)
[64]Bài báo: Doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Một số vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 36. Trang: 12 - 18. Năm 2002. (Feb 12 2011 12:36PM)
[65]Bài báo: Làm thế nào để tăng diện tích lấp đầy các khu công nghiệp tại miền Trung hiện nay. Tác giả: TS. Nguyễn Trường Sơn. Ky yeu Hoi nghi Khoa hoc quoc te. Năm 1999. (Feb 12 2011 12:33PM)
[66]Bài báo: Áp dụng hệ thống TQM - Bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tập san khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 22-36. Năm 1998.
(Feb 12 2011 12:32PM)
[67]Bài báo: - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM - Bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam, Tập san Khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng số 5, 11/1998. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 11/1998. Trang: 22 - 30. Năm 1998.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[68]Bài báo: - Phương hướng phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đến năm 2000, Thông tin Kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và Đầu tư, 1996. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Thông tin Kinh tế kế hoạch. Số: 7/1996. Trang: 6 - 12. Năm 1996. (Dec 31 2010 1:56PM)
[69]Bài báo: - Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Quảng Nam Đà Nẵng, Thông tin Kinh tế kế hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1996. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí "Thông tin Kinh tế Kế hoạch" - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số: 75/1996. Trang: 40 - 48. Năm 1996. (Dec 31 2010 1:56PM)
[70]Bài báo: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Quảng Nam Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Thông tin kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và đầu tư. Số: 11. Trang: 14 - 21. Năm 1996. (Feb 12 2011 12:27PM)
[71]Bài báo: Phương hướng phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tại Đà Nẵng đến năm 2000. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Thông tin kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và đầu tư
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 9. Trang: 7 - 17. Năm 1996.
(Feb 12 2011 12:24PM)
[72]Bài báo: - Những thiếu hụt trong môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân hiện nay ở nước ta, Tập san Khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập trường, 1995. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tập san Khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Đặc biệt. Trang: 10 - 19. Năm 1995.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[73]Bài báo: Những thiếu hụt trong môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tập san khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập trường. Trang: 25 - 34. Năm 1995.
(Feb 12 2011 12:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors influencing tourist satisfaction with agritourism in the Mekong Delta, Vietnam. Authors: Nguyen Truong Son; Nguyen Quoc Nghi; Hoang Thi Hong Loc. GeoJournal of Tourism and Geosites. Scopus Q2. No: Year XVI, vol. 49, no. 3, 2023. Pages: 998-1005. Year 2023. (Nov 1 2023 11:30AM)
[2]Presentations: Improve the quality of food services at Muong Thanh Grand Hotel Da Nang. Authors: Nguyen Truong Son; Nguyen Nhat Minh; Phan Thi Lan Huong. Proceding COMB 2023. Pages: 20 - 34. Year 2023. (Nov 1 2023 11:32AM)
[3]Article: Factors affecting the creativity of young lecturers. Authors: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Quốc Nghi. International Journal of Buiseness Review. No: 6. Pages: 1-14. Year 2023. (Jun 25 2023 4:05PM)
[4]Article: Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam. Authors: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang. International Journal of Energy Economics and Policy. No: 12(2), 299-308. Pages: 299-307. Year 2022. (Apr 17 2022 9:36PM)
[5]Presentations: Discover organizational cultural values that support successful digital transformation in Vietnamese businesses. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh; Ngô Tấn Nhị. Comb Proceeding of the International Conference On Management and Business 2022. Pages: 30-42. Year 2022. (Apr 17 2022 9:31PM)
[6]Presentations: Discover organizational cultural values that support successful digital transformation in Vietnamese businesses. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh; Ngô Tấn Nhị. Comb Proceeding of the International Conference On Management and Business 2021. Pages: 15 - 22. Year 2021. (Apr 17 2022 6:04PM)
[7]Presentations: Assessment Of Competitiveness Of 4-Star Hotel-A Case Study Of Brilliant Hotel In Da Nang City. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Hà Thị Thanh Tâm. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 20-25. Year 2020. (Jan 31 2020 10:44AM)
[8]Presentations: An Empirical Research On Factors Influencing Of Labor Disputes At Korean FDI In Vietnam. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Phúc Nguyên; Kim Tae Kyu. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 30-40. Year 2020. (Jan 31 2020 10:46AM)
[9]Presentations: An Explanation Of The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence From An Emerging Market. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Hoàng Văn Hải; Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 50-60. Year 2020. (Jan 31 2020 10:48AM)
[10]Article: The role of reference-dependent preferences in the idiosyncratic volatility puzzle: Evidence from Korea. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Lê Thị Minh Hằng; Hoàng Văn Hải. Cogent Economics & Finance. No: 8: 1838686. Pages: 1-15. Year 2020. (Apr 17 2022 5:48PM)
[11]Presentations: The effect of logistics service on firm financial performance in textile industry: Evidence from DaNang City, VietNam. Authors: Nguyen Truong Son; Nguyen Hoang Hai. 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL 2018) ICIIL 2018, Bangkok, Thailand August 3-5, 2018. Pages: 30 - 37. Year 2018. (Jun 19 2018 9:56PM)
[12]Article: The Impact of Website Service Quality on Customer Trust and Purchase Intentions in the Hotel: Theoretical Approach. Authors: Nguyen Huu Thai Thinh, Le Van Huy and Nguyen Truong Son . International Journal of Applied Business and Economic Research. No: Volume : No.15 (2017) Issue No. :23 (2017) - Part 2. Pages: 479 - 498. Year 2018. (Jun 19 2018 9:34PM)
[13]Article: Prospect theory value and idiosyncratic volatility: Evidence from the Korean stock market;. Authors: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Nhật Minh. Journal of Behavioral and Experimental Finance, ISSN 2214-6350. No: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635018301436?via%3Dihub#d1e3304. Pages: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/. Year 2018. (Dec 2 2018 4:20PM)
[14]Presentations: “Research Framework on the Impact of Total Quality Management on Incremental and Racial Innovation Performances: The Role of the Competing Model”. Authors: Nguyen Van Cang, Nguyen Truong Son, Dang Van My, Chau Ngoc Tuan. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017. Pages: 84 - 99. Year 2017. (Jun 26 2017 6:10PM)
[15]Article: A study of liquidity in the Taiwan stock market during finance crisis from 2007 to 2011. Authors: Nguyen Truong Son; Hoang Van Hai. Eurpean Jounal of Economics, Finance and Administrative Sciences. ISSN 1450 - 2275. SSCI. No: 63. Pages: 50 -65. Year 2014. (Jul 20 2015 8:20AM)
[16]Presentations: Euro Debt Crisis and Commonality in Liquidity-Evidence from Taiwan Stock Market. Authors: Nguyen Truong Son; Hoang Van Hai. Proceeding of "Vietnam International Conference in Finance - 2014". Pages: 20 - 46. Year 2014. (Jul 20 2015 8:25AM)
[17]Article: Desining the explanatory model for competitiveness of apparel firms in the Key Economic Region of Central Vietnam. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Võ Thị Quỳnh Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law (ISSN 2289-1560) Volume 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 4. Pages: 50 - 60. Year 2014.
(Apr 28 2014 3:17PM)
[18]Presentations: How to fulfill industrial zones in central region at present?. Authors: TS.Nguyễn Trường Sơn. Proceedings International Conference on "Socio-Economic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-First Century") - DaNang University- United States-Vietnam Foundation 20-21/04/2000. Pages: 55 - 64. Year 2000. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn