Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,892,376

 Cộng đồng Kinh tế Asean - Cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015; Số: 1;Từ->đến trang: Trang 1 đến trang 5;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn