Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,032,851

 Phân tích cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình quản lý tri thức và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm gia tăng khả năng hội nhập AEC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015; Số: 1/9.2015;Từ->đến trang: Trang 65 đến trang 75;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn