Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,983,872

 How to fulfill industrial zones in central region at present?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Proceedings International Conference on "Socio-Economic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-First Century") - DaNang University- United States-Vietnam Foundation 20-21/04/2000.; Số: 1;Từ->đến trang: 55 - 64;Năm: 2000
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn