Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,813,532

 “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh, Huỳnh Trí
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo COMB 2018; Số: 1/2018;Từ->đến trang: 584 - 595;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn