Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,281

 Prospect theory value and idiosyncratic volatility: Evidence from the Korean stock market;
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Nhật Minh
Nơi đăng: Journal of Behavioral and Experimental Finance, ISSN 2214-6350; Số: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635018301436?via%3Dihub#d1e3304;Từ->đến trang: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
In this paper, we present an impact of the prospect theory value, shown in Barberis et al., (2016), on the relationship between idiosyncratic volatility and future return in the Korean stock market from July 2000 to June 2016. We firstly re-examined the prospect theory value in the relationship with future return, and a positive relation between the prospect theory value and future return are found. It means the higher prospect theory values have higher subsequent returns. Importantly, we found that the negative idiosyncratic volatility-future return relationship is driven by the prospect theory value level, especially negative prospect theory value instead of positive prospect theory value. This finding is robust to control for several factors, such as market beta, return reversal, momentum, liquidity, co-skewness, and idiosyncratic skewness.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn